Algemene voorwaarden

Dit zijn de Algemene Voorwaarden, van toepassing op de diensten van filosofische praktijk c.q. filosofisch practicus Jacobien van der Laan.

Afspraken, afzeggingen en duur van de gesprekken

  • Een gesprek duurt circa 45 minuten, afhankelijk van hoe het gesprek verloopt. Bij te laat komen verschuift de eindtijd niet.
  • Een afspraak kan telefonisch of per mail worden gemaakt en afgezegd. Afzeggen kan tot 24 uur van tevoren kosteloos, bij te laat afzeggen en niet of meer dan 15 minuten te laat komen wordt het normale tarief in rekening gebracht.
  • Een kennismakingsgesprek is kosteloos en verplicht tot niets; Bij een eventuele annulering wordt een tijdige afmelding (minimaal 24 uur van tevoren) als vanzelfsprekend beschouwd.
  • De practicus houdt zich het recht voor om, door omstandigheden gedwongen, een gesprek af te gelasten. Dit zal z.s.m. telefonisch worden doorgegeven, in dit verband is het belangrijk om uw telefoonnummer door te geven.

Beperkte verantwoordelijkheid

Jacobien van der Laan verzorgt gesprekssessies van hoge kwaliteit, maar kan geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor de consequenties die cliënten verbinden aan inzichten en ideeën, mogelijkerwijs in het kader van of (mede) als gevolg van de dienstverlening van Jacobien van der Laan opgedaan. Jacobien van der Laan sluit cliënten met psychische gezondheidsproblemen niet op voorhand uit, maar biedt nadrukkelijk geen psychotherapeutische hulp; daarvoor zijn zij op andere hulpverleners aangewezen.

Tarieven, offertes en betalingen

  • Voor particuliere bezoekers wordt een tarief gerekend, zoals gepubliceerd op de website www.jacobienvanderlaan.nl. In bijzondere situaties kan daar in overleg van afgeweken worden.
  • Bedrijven en organisaties die diensten inkopen bij Jacobien van der Laan doen dat op basis van een offerte, door Jacobien van der Laan op verzoek opgemaakt.
  • Jacobien van der Laan verstuurt nota’s uitsluitend per e-mail. Nota’s dienen te worden voldaan binnen de daarop vermelde betalingstermijn. Bij overschrijding hiervan zijn de wettelijk geregelde rente- en administratiekosten verschuldigd. Te laat betaalde vorderingen zijn onmiddellijk opeisbaar.

Persoonsgegevens en vertrouwelijkheid

  • Cliënten stemmen toe in de opslag en verwerking van hun persoonsgegevens, voor zover deze relevant zijn voor de administratie van Jacobien van der Laan. Jacobien van der Laan slaat zo min mogelijk gegevens op, gaat daarmee zorgvuldig om en zal deze niet ter hand stellen aan derden, tenzij daartoe een onontkoombare wettelijke verplichting bestaat. Is dit laatste het geval, dan wordt de cliënt daarvan op de hoogte gesteld.
  • Al hetgeen tijdens individuele gesprekssessies aan de orde komt, wordt vertrouwelijk behandeld.

Geschillen

Wanneer tussen cliënt en filosofisch practicus een geschil ontstaat dat naar de opvatting van beiden of een van beiden niet binnen het kader van de gesprekssessies kan worden opgelost, dan worden de sessies stopgezet. Beide partijen verplichten zich in dat geval tot financiële afwikkeling (restitutie van vooruitbetaalde gesprekken, dan wel betaling van reeds besloten gesprekken), binnen twee weken. Het Nederlands recht is van toepassing.

Wijzigingen

Jacobien van der Laan behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en aan te vullen, zonder de cliënten daarvan, vooraf of achteraf, in kennis te stellen. De geldende, dat wil zeggen meest recente versie van deze Algemene Voorwaarden is steeds te vinden en te downloaden op de website: www.jacobienvanderlaan.nl

Jacobien van der Laan
KvK nummer:74942026
BTW nummer: 61250144B01
Bankrekening: NL07 INGB 0795 7224 19 t.n.v. J. van der Laan-Bresser

Laatste wijziging: 30 juni 2021

© Jacobien van der Laan